โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองใหม่ ที่ว่างงานและมีรายได้น้อย ให้มีอาชีพนำไปเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง