โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ โดยน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนตำบลคลองใหม่ ในการจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน โดยมุ่งสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง