อัตราภาษีบำรุงท้องที่

 ประเภท : ข่าวภาษี

อัตราภาษี
 

 1. ที่ดินที่ใช้ปลูกไม้ล้มลุก (ให้เช่า)

 คิดอัตราภาษีไร่ละ 

  55   บาท

 2. ที่ดินที่ใช้ปลูกไม้ล้มลุก (ปลูกเอง)

 คิดอัตราภาษีไร่ละ 

    5   บาท

 3. ที่ดินที่ใช้ปลูกไม้ยืนต้น (ให้เช่า) 

 คิดอัตราภาษีไร่ละ 

  55   บาท

 4. ที่ดินที่ใช้ปลูกไม้ยืนต้น (ปลูกเอง) 

 คิดอัตราภาษีไร่ละ 

  55   บาท

 5. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ 

 คิดอัตราภาษีไร่ละ 

 110  บาท

 

* การลดหย่อนที่ดิน  ลดหย่อนเฉพาะพื้นที่ ที่ปลูกบ้านและเห็นตามสมควร*

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!