โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง ทุกคนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ซึ่งผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ บุคคลกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ การให้ความรู้ความเข้าใจ   ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย    และจิตใจ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ, การกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการสร้างรายได้ในครัวเรือนให้ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง