โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง  มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

            

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง