อัตราค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

 ประเภท : ข่าวภาษี

ค่าเก็บและค่าขนขยะมูลฝอยประจำเดือนสำหรับอาคารหรือเคหะ
 

 วันหนึ่งไม่เกิน   20  ลิตร

-

  เดือนละ     50 บาท

 วันหนึ่งเกิน      20  ลิตร

  แต่ไม่เกิน   100  ลิตร

  เดือนละ     80 บาท

 วันหนึ่งเกิน    100  ลิตร

  แต่ไม่เกิน   200  ลิตร

  เดือนละ   100 บาท 

 วันหนึ่งเกิน    200  ลิตร

  แต่ไม่เกิน   400  ลิตร

  เดือนละ   200 บาท

 วันหนึ่งเกิน    400  ลิตร

  แต่ไม่เกิน   600  ลิตร

  เดือนละ   300 บาท

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!