โครงการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อ(คืนความสุขให้สังคมไทย) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปี 2557

 ประเภท : ข่าวย้อนหลัง

ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติที่ได้ขยายสู่ชุมชนทั้งในเมืองและชนบทซึ่งเห็นได้จากการสนทนากลุ่มย่อยๆ แบบไม่เป็นทางการในชุมชนและเมื่อความขัดแย้งขยายสู่ชุมชน ประชาชนทุกระดับควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดความขัดแย้งที่มีความเห็นทางการเมืองต่างกัน โดยใช้คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสันติวิธีไปส่งเสริมกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง  ยุติธรรมและยอมรับทุกภาคส่วน  โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทั้ง  นักเรียน นักศึกษา  ประชาชน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ   ในการสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ของสังคมโดยได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนภายใต้นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยสันติวิธีที่ยึดหลักความเป็นกลางและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อลดความขัดแย้ง  ความแตกแยกในเชิงความคิด  โดยเน้นการเคารพและยอมรับความเห็นของทุกฝ่าย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  อันจะนำมาซึ่งความรัก  ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่างแท้จริง

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงได้จัดทำโครงการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและคืนความสุขให้กับประชาชนตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติที่ได้ขยายสู่ชุมชนทั้งในเมืองและชนบทซึ่งเห็นได้จากการสนทนากลุ่มย่อยๆ แบบไม่เป็นทางการในชุมชนและเมื่อความขัดแย้งขยายสู่ชุมชน ประชาชนทุกระดับควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขจัดความขัดแย้งที่มีความเห็นทางการเมืองต่างกัน โดยใช้คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสันติวิธีไปส่งเสริมกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง  ยุติธรรมและยอมรับทุกภาคส่วน  โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทั้ง  นักเรียน นักศึกษา  ประชาชน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ   ในการสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ของสังคมโดยได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนภายใต้นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยสันติวิธีที่ยึดหลักความเป็นกลางและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อลดความขัดแย้ง  ความแตกแยกในเชิงความคิด  โดยเน้นการเคารพและยอมรับความเห็นของทุกฝ่าย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  อันจะนำมาซึ่งความรัก  ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่างแท้จริง

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงได้จัดทำโครงการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและคืนความสุขให้กับประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง