โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่       ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ร่วมบูรณาการรณรงค์การกำจัดขยะ  ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำอื่น ๆ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ราชการทุกภาคส่วน และภาคประชาชน ได้จัดทำโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข) นั้นด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่       ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ร่วมบูรณาการรณรงค์การกำจัดขยะ  ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำอื่น ๆ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ราชการทุกภาคส่วน และภาคประชาชน ได้จัดทำโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข) นั้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง