โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ ๐๐๒๓.๗/ว๑๔๙๐๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ ๓Rs  คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนประสบ เพราะสิ่งแวดล้อมถูกประชาชนทำลายไปมากก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งขยะเป็นปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อมที่ยากที่จะแก้ไข และสาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น ส่วนมากแล้วจะทิ้งลงข้างทางบ้างหรือทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลมากมาย และสำหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ำจะทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่คนทั่วไปไม่รู้จักการคัดแยกขยะ เมื่อมีขยะก็จะรวมกันกำจัดไปในคราวเดียวกัน องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  จึงเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องสร้างจิตสำนึกของการห้ามทิ้งขยะโดยปลูกฝังให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดหาวิธีการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์มาก พร้อมกับเสนอวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ด้วย ประกอบกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมาตรา 16 (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ได้จัดฝึกอบรมการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ  และประโยชน์ของขยะที่เหลือใช้  ในปีงบประมาณนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่จึงเห็นความสำคัญในการรณรงค์การคัดแยกขยะ(รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ลดลงในองค์กรก่อนและต่อยอดไปถึงชุมชน เป็นลำดับต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง