เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบรูณ์

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.มีความสมัครใจจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.เป็นบุคคลที่มีความเสียสละอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6.เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7.เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

            กรณีผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่นเป็นผู้พิจราณารับสมัครเป็น(อถล.)

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ:สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดด้วยวันสมัครฯได้ที่

สนง.ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

โทร.034-980131-3 

โทรสาร.034-980131-3ต่อ105

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!