แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นวดแผนไทย

นางยุพา   ชิยช่งจู   ประธานกลุ่มนวดแผนไทย

ตั้งอยู่ที่ วัดบางช้างเหนือ  หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

              การนวดแผนไทยโบราณ เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการนวด การกดจุด เป็นการนวดตามตัว นวดกดจุดบนฝ่าเท้าสำหรับการรักษาโรค และเป็นการผ่อนคลายของร่างกาย มีการอบสมุนไพร การประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรโดยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง