แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การทำปุ๋ยหมักเกษตรอินทรีย์

กลุ่มเกษตรคลองใหม่พัฒนาธรรมชาติ

ที่ตั้ง  97  หมู่ที่  5  ตำบลคลองใหม่   อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

                  “ปุ๋ยหมักชีวภาพ” กลุ่มเกษตรกรคลองใหม่พัฒนาธรรมชาติ มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมายาวนาน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

                ในการทำเกษตรกรรม ทั้งทำนาและทำสวนของตำบลคลองใหม่ ได้นำปุ๋ยหมักชีวภาพมาใช้ตั้งแต่ดั้งเดิมนานมาแล้ว โดยแต่เริ่มเดิมทีนั้นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพของที่นี่ เป็นเพียงการนำมูลวัวและมูลควายมาใช้ทำเป็นปุ๋ย แต่ต่อมาเริ่มมีการนำมูลหมู ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง และเศษอาหารมาใช้ อย่างไรก็ดีประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นก็ยังคงไม่สามารถเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีที่นิยมใช้กันแพร่หลายในทุกเรือกสวนไร่นาอยู่ในขณะนี้ กลุ่มเกษตรกรคลองใหม่ เห็นประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพมากกว่าปุ๋ยเคมี จึงได้ทดลองนำสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เข้ามาปรับใช้กับปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น  สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สามารถใช้ผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสูงได้ในเวลารวดเร็ว ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้ยังประกอบด้วยเชื้อราและแอคตินัยซีสที่ย่อยสลายเซลลูโลสและแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน ทำให้คุณภาพของปุ๋ยมีประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น และจัดให้มีการเผยแพร่แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นการทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ สามารถหาได้ในท้องถิ่น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง