ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่     อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง