ประกาศขึ้นทะเบียนผู้พิการ ปีงบประมาณ2557

 ประเภท : คนพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่     อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง