รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

                      ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 กำหนดให้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานประกอบ นั้น

                      งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ขอรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ที่สิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง