โครงการ“ฝึกอบรมให้ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านมประชาชนตำบลคลองใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 25  มีนาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่  ได้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า เพื่อให้สตรีไทยทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจนให้พ้นจากภัยมะเร็งเต้านม โดยสำนักปลัดอบต. ได้ดำเนินการจัดโครงการ“ฝึกอบรมให้ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านมประชาชนตำบลคลองใหม่”  ประจำปีงบประมาณ  2565   เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านมให้กับประชาชน และกลุ่มอสม. ที่มีอายุระหว่าง 30-70 ปี  ให้มีความรู้ สร้างความตื่นตัวในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี และดูแลให้คำแนะนำคนไกล้ตัว ได้อย่างถูกต้อง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง