โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม  โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ  2565 โดยน้อมนำพระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถบพิตร  ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้ทำปุ๋ยจากวัชพืช(หญ้า)และใบไม้ต่างๆ(บ้านนี้เดินตามพ่อ) และ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก  เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยจากสารพิษที่ตกค้างมากับพืชผัก ผลไม้ รู้จักการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้สารเคมีหันกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง