โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  และ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ และผู้ดูแลให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และเหมาะสมตามความจำเป็น 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง