ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

        แต่แรกเริ่มเดิมทีในสมัยรัชการที่ 5 คลองใหม่เป็นพื้นที่ที่มีลำคลองธรรมชาติมากมาย หลายสายด้วยกัน  บรรยากาศร่มรื่น เรือกสวนไร่นามากมาย  ด้วยชาวบ้านในพื้นที่ล้วนประกอบอาชีพทำนา  ทำสวน  และนำผลผลิตที่ได้มาแลกเปลี่ยน  ซื้อขายกัน  โดยใช้พาหนะคือ เรือ ที่ชาวบ้านใช้ในการบรรทุกสินค้ามาขายกันบริเวณลำคลองสายต่าง ๆ ที่ทะลุผ่านถึงกันได้  นับวันปริมาณการจับจ่ายสินค้าก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ  คนก็เพิ่มมากขึ้น  แต่สถานที่  คลองกลับแคบลง  ประกอบกับทางอำเภอสามพรานได้งบประมาณมาดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่  ขยายคลองให้มีบริเวณกว้างมากขึ้น  ทำให้การค้าขายบริเวณดังกล่าวดีและสะดวกขึ้นเรื่อยมา  ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้น  และชาวบ้านในละแวกนี้ต่างก็เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “คลองใหม่” ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองขึ้นใหม่ ในปี รศ.112  ที่มีการแบ่งแยกเป็นมณฑล  เป็นอำเภอ  เป็นตำบลขึ้น  เพื่อง่ายต่อการปกครอง  จึงเรียกชื่อตำบลที่ตั้งขึ้นใหม่  โดยเรียกตามชื่อคลองที่ขุดใหม่ว่า “ตำบลคลองใหม่” และใช้เรียกมาจนถึงทุกวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  เป็นขนาดกลาง  โดยได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538   มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  5  หมู่   ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5  และหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  บางส่วน  1  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  6

 


คำขวัญ

    หลวงปู่จ้อยคู่บ้าน พุทธสถานวัดบางช้างเหนือ สัญลักษณ์เรือตราตำบล เขตผลไม้รสดี สืบสานงานประเพณีล้ำค่า ชาวประชาน้ำใจงาม 

วิสัยทัศน์ (Vision)

    “เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      และส่งเสริมสุขภาพของชุมชนตำบลคลองใหม่”

พันธกิจ ( Mission)

    (1)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

    (2)  สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

    (3)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

    (4)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

    (5)  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 

ทดสอบ ทดสอบ

 

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านบางพระ 593 626 674 1,300 คน
หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหม่ 871 940 993 1,933 คน
หมู่ที่ 3 บ้านคลองใหม่ 655 813 820 1,633 คน
หมู่ที่ 4 บ้านดอนทอง 221 441 445 886 คน
หมู่ที่ 5 บ้านคลองใหม่ 389 585 613 1,198 คน
หมู่ที่ 6 บ้านสะแกเล็ก 842 1,037 1,083 2,120 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสามพราน   ตั้งอยู่เลขที่  159  หมู่  3  ตำบลคลองใหม่   อำเภอสามพราน       จังหวัดนครปฐม   อยู่ห่างจากตัวอำเภอสามพรานประมาณ  2  กิโลเมตร

เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  12.50 ตารางกิโลเมตร  หรือ  7,820    ไร่

ภูมิประเทศ  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม   มีคลองธรรมชาติและคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อการเกษตร

อาณาเขต     ทิศเหนือ            ติดกับ อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
                  ทิศใต้               ติดกับ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                  ทิศตะวันออก      ติดกับ ตำบลท่าตลาด ตำบลสามพราน  ตำบลหอมเกร็ด                                          และตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

                  ทิศตะวันตก        ติดกับ ตำบลคลองจินดา  อำเภอสามพราน                                                           จังหวัดนครปฐม

การเมืองการปกครอง

        เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง     โดยได้รับ การยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538   มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  5  หมู่   ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5  และหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  บางส่วน  1  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  6

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

การประกอบอาชีพ

        ประชากรในตำบลคลองใหม่   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพ   เกษตรกรรม   โดยการปลูกพืช  ได้แก่  ฝรั่ง   ชมพู่   มะพร้าว   ข้าว กล้วยไม้   พืชผักต่างๆ  รองลงมา  ได้แก่   อาชีพรับจ้าง  และค้าขาย

        หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

        -  โรงงานอุตสาหกรรม                                                      ๒๒  แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

        -  อปพร.                                                         จำนวน      ๒๓  คน

        -  กลุ่มสตรี                                                       จำนวน      ๙๐  คน

        -  กลุ่มเยาวชน                                                   จำนวน      ๓๐  คน

        -  กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน                                          จำนวน      ๘๐  คน  

        -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                    ๖  กลุ่ม   จำนวน  ๑,๐๐๐  คน

        - กลุ่มยุวเกษตร                                                   จำนวน      ๓๐ คน

        - กลุ่มชาวสวนกล้วยไม้                                          จำนวน      ๑๓ คน

        - กลุ่มผู้ใช้น้ำ                                                      จำนวน    ๑๒๓ คน

        - กลุ่มผู้สูงอายุ                                                    จำนวน    ๑๗๐ คน

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

        -  ถนนลูกรัง                                                     จำนวน   ๑๑     สาย

        -  ถนนลาดยาง                                                  จำนวน   ๒๑     สาย

        -  ถนน คสล.                                                     จำนวน   ๒๐     สาย

        -  สะพานคอนกรีต                                               จำนวน   ๑๗     แห่ง

การโทรคมนาคม

        - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                           จำนวน     ๑๕   ตู้

        -  โทรศัพท์บ้าน                                                  ๖๐ เปอร์เซ็นต์

การไฟฟ้า

        -  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้กระแสไฟฟ้า                             จำนวน     ๖    หมู่บ้าน

        -  อัตราการใช้ไฟฟ้าของหมู่บ้าน คิดเป็นอัตรา                ๑๐๐   เปอร์เซ็นต์

การสาธารณสุข

        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่                จำนวน     ๑     แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

        -  สถานีตำรวจ                                                      จำนวน     ๑    แห่ง

        -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลคลองใหม่        จำนวน     ๑    แห่ง

           (ศูนย์ อปพร.)        

แหล่งน้ำธรรมชาติ

        -  ลำคลอง                                                           จำนวน    ๘   สาย

        -  แม่น้ำ                                                               จำนวน    ๑   สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        -  อื่นๆ    บ่อบาดาล                                                 จำนวน  ๒๙   แห่ง

ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

ส่วนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    เกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานนโยบายและแผน         งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ งานพิมพ์ดีด     งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการประชุม  งานการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล       งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานการจัดทำข้อบังคับงบ-ประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 

    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป

          ๑. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการต้อนรับดูแลผู้มาประสานงาน และติดต่อราชการ ศึกษาดูงาน ขอข้อมูล ในส่วนของสำนักงานปลัดฯ

          ๒. งานบริหารงานบุคคล  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน-ตำบล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล  การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ  จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ  การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๓. งานเลือกตั้ง มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกประเภท อาทิเช่น      การเลือกตั้ง ส.ส. ,ส.ว.,ส.จ.,และ ส.อบต. เป็นต้น

 

   ๑.๒ งานนโยบายและแผน

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  เสนอแนะ   เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการระดับชาติแล้วแต่กรณี ให้คำปรึกษา  แนะนำในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง

          ๑. งานวิชาการ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านแผนการศึกษาดูงานให้บริการด้านงานวิชาการต่าง ๆ งานข้อมูล รวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท อาทิเช่น งานสถิติประเภทต่างๆ

          ๒. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล แผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)

          ๓. งานงบประมาณ ได้แก่ การจัดพิมพ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี,การพิมพ์งานและจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล)  โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน คือ

            งานงบประมาณ  ได้แก่  การช่วยจัดพิมพ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี           การพิมพ์ งานจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล)  การพิมพ์งานจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จัดทำฎีกาเบิกเงิน และการจัดพิมพ์ใบสำคัญฎีกาเบิกจ่ายเงินในส่วนของสำนักงานปลัดฯ  ทั้งหมดตามงบประมาณรายจ่าย

            - งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติท้องถิ่น อาทิเช่น  การโอนเงินงบ -ประมาณ การยืม เงินสะสม  การจ่ายขาดเงินสะสม งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และการจัดตารางการอยู่เวรยามประจำสถานที่ราชการ

 

   ๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ,การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น ตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ             ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ บันทึกข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ ค. งานผู้ประสานพลังแผ่นดิน,งานสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ร่วมงานประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เป็นต้น โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. งานสังคมสงเคราะห์

     1.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์         เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม/โครงการกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

     1.3 รับคำร้องเพื่อขอรับเงินในการจัดการงานศพของผู้สูงอายุตามประเพณี (พมจ.)

     1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

     1.5 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจิตใจพัฒนาร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและ      กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

 

2. งานพัฒนาชุมชน

     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ระบบการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล จปฐ.  กชช2ค

     2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภท

     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

              - กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

              - โครงการพัฒนาบทบาทสตรี

              - โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/เมือง (SML)

     2.4 ส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่และสิทธิสตรี

     2.5 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

     2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนในแต่ละชุมชน
 

3. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง
     - ดำเนินการจัดหาวิทยากรอาชีพตามความต้องการของชุมชน
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนและผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ลดรายจ่ายและ        เพิ่มผลผลิตให้กับครอบครัว


 

    ๑.๔  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน งานศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบงานด้านศาสนพิธี และรัฐพิธีในส่วนของสำนักงานปลัดฯ ตลอดจนงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนและจังหวัด,การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา,จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำ แนวการ ศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านทางการศึกษา   การวิเคราะห์ การวิจัย เสนอความเป็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

กองคลัง   

        พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้านเช่นงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน     งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทำรายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย  กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของอบต. สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ดำเนินการให้มีการชำระภาษีละค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติตต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

งานการเงินและบัญชี

        ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร หรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนักเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหน้าที่อย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเช่น ตรวจสอบหลักฐานและ      ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินจัดทำบัญชีทั่วไปของราชการ เช่น ทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท เป็นต้น ช่วย พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงหน้า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น ควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจทางการตั้งฎีกาเบิกจ่าย ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีการงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตรวจสอบงบเดือน ทำรายงานการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

        ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงินพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอคำอุทรธรณ์หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษีตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ คำนวณภาษี ปรับเงินเพิ่ม แจ้งผลการประเมิน คำชี้ขาดการอุทรธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย       ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตควบคุมกิจการการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชนและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย         ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูลค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อบังคับตำบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างสัตว์ ค่าเช่า อาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรง-มหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงิน-ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ คำร้องต่างๆค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่างๆ เป็นต้น รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่างๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายได้อื่นค้างชำระ ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง

งานทะเบียนทรัพย์สินละพัสดุ

        ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง

        ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา       การวางโครงการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก  ออกแบบ-สถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และ ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุม-การเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆดำเนินการประกวดราคา ทำสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้างและตรวจรับงานเพื่อเบิกจ่ายเงินพิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ  ในด้านงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบก่อสร้างต่างๆของเอกชนที่รับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร ละสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สวนสาธารณะ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ         เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว   ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

งานก่อสร้าง

        ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานช่างโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้วย ช่างโยธาการวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ระบายน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ปฏิบัติ งานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจ เพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของเดิม สำรวจข้อมูลการจราจรสำรวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อม สร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น   ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และ ชี้แจงเรื่องต่าง เกี่ยวกับงานในหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน